Zeit WU14-WU16 WU18-Seniorinnen MU14-MU16 MU18-Senioren W/M U10-U12  W/M U14
17.00 Diskus Diskus   Kugel Ball  
17.30     Speer II     Ball
18.00   Kugel   Speer I    
18.30 Speer II   Kugel   Siegerehrung Siegerehrung
19.00   Speer I        
19.30 Kugel   Diskus Diskus    
20.00 S i e g e r e h r u n g  f ü r  a l l e  A l t e r s k l a s s e n    

zur Ausschreibung